Làm gì

Email In PDF.
Hình vẽ sau đây mô tả tổng quan hoạt động của Thảo Đàn:

alt
 • Hoạt động tiếp cận trên đường phố hoặc trong cộng đồng.
 • Giáo dục – Hướng nghiệp.
 • Hỗ trợ pháp lý.
 • Truyền thông, tham vấn cho trẻcho phụ huynh.
 • Câu lạc bộ:
  1. Các lớp học anh văn, vi tính, dạy kèm, luyện thi, ...
  2. Các lớp kĩ năng hoạ, múa hiện đại, ...
  3. Tổ chức lễ lớn, sự kiện, diễn đàn, hội thảo cho trẻ, …