Như thế nào?

Email In PDF.

Lấy trẻ làm trọng tâm


Phối hợp với cha mẹ trong công tác chăm sóc bảo vệ trẻ

Dựa vào nguồn lực của cộng đồng:


     +    Cộng tác viên, tình nguyện viên, giáo dục viên
     +    Tài trợ từ các công ty xí nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân.
 
 

Đối tác 1


   
Free Clock

Đối tác 2


Free Calendar