Email In PDF.


Tin tức & hoạt động gồm các phần sau:

1/ Tin tức:
    + Giới thiệu những hoạt động chung phục vụ cộng đồng của Thảo Đàn.
    + Đưa ra những dự án hoạt động của Thảo Đàn trước các sự kiện của năm.

2/ Tin Tập huấn - Truyền thông - Họp mạng lưới:
Giới thiệu lịch/kế hoạch các buổi tập huấn, truyền thông và họp dành cho GDV, PH và trẻ.

3/ Tin hoạt động hè:
    + Giới thiệu các lớp học năng khiếu và sinh hoạt dành cho trẻ em vào mùa hè.

4/ Tin hoạt động trong năm học:
    + Giới thiệu các hoạt động của Câu lạc bộ được tổ chức trong năm học.

5/ Tin báo chí:
+ Cập nhật thông tin trong nước liên quan đến trẻ em, đặc biệt nhóm trẻ có hoàn cảnh khó khăn.