Đối tác

Email In PDF.

  Đối với tổ chức:


-    Sở Lao động Thương binh Xã hội Tp.HCM
-    Uỷ ban nhân dân quận
-    Các hội, cơ sở, tổ chức xã hội
-    Các công ty, xí nghiệp tài trợ
-    Mạng lưới các cơ sở, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước

Đối với trẻ:

-    Trường học
-    Sở y tế, các cơ sở công và xã hội
-    Tư pháp
-    Uỷ ban nhân dân các phường, phòng xã hội
-    Nhà thiếu nhi, cung văn hoá, Thảo cầm viên, công viên, …
-    Tình nguyện viên

 
 

Đối tác 1


   
Free Clock

Đối tác 2


Free Calendar